TIN TỨC

Quy định pháp luật về nồi hấp tiệt trùng
   Nồi hấp tiệt trùng được xem như là bình chịu áp lực, là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Do đó nếu nồi hấp tiệt trùng có phạm vi phù hợp với đối tượng quản lý của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01: 2008/BLĐTBXH thì phải thực hiện quản lý theo QCVN 01:2008/BLĐTBXH. Trong bài viết này chúng ta nghiên cứu những quy định pháp luật mà chủ sở hữu, người quản lý, người vận hành cần phải nắm đối với nồi hấp tiệt trùng (mới) có áp suất từ 0,7 bar trở lên, cụ thể sau:
 
1. Chứng nhận hợp quy
   Theo QCVN 01: 2008/BLĐTBXH và QTKĐ: 07 - 2016/BLĐTBXH, bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng) trước khi tiến hành kiểm định ban đầu phải được chứng nhận phù hợp quy chuẩn (hay gọi khác là chứng nhận hợp quy). Việc chứng nhận hợp quy chỉ được thực hiện bởi các tổ chức được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định.
   
   Xử phạt khi không chứng nhận hợp quy bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng)?
   Không chứng nhận hợp quy bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng) thì bị xử phạt từ 15 - 20 triệu đồng tại khoản 3 Điều 24 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
2. Kiểm định kỹ thuật an toàn và chu kỳ kiểm định
   Kiểm định bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng) có 03 chế độ: Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu; Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ; Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường.
   Việc kiểm định bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng) chỉ được thực hiện bởi các tổ chức được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định. Quy trình kiểm định và chu kỳ kiểm định bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng) được quy định theo QTKĐ: 07 - 2016/BLĐTBXH (Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực) hoặc xem chi tiết tại: https://kiemdinhvung3.com/kiem-dinh-ky-thuat-thiet-bi-an-toan/quy-trinh-kiem-dinh-an-toan-binh-chiu-ap-luc
   Lưu ý: Quá trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng) phải kiểm định đồng hồ áp suất (áp kế) và thử nghiệm van an toàn. Việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo lường phải được thực hiện bởi các tổ chức do Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia chỉ định (tiền thân là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ KHCN).
   
   Xử phạt khi không kiểm định kỹ thuật an toàn?
   Không thực hiện kiểm định bị xử phạt từ 20 - 75 triệu đồng (tùy theo số lượng thiết bị) tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
3. Khai báo sử dụng đối tượng kiểm định về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
   Nghị định 04/2023/NĐ-CP và Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH quy định: Trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày đưa vào sử dụng bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng), tổ chức, cá nhân phải gửi 01 bộ hồ sơ khai báo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương tại nơi sử dụng.
   
   Xử phạt khi không khai báo sử dụng đối tượng kiểm định về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội?
   Không khai báo sử dụng đối tượng kiểm định về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bị phạt từ 1 -2 triệu đồng tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
4. Đào tạo nghề cho người vận hành bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng)
   Tại mục 5.1.8 của QCVN 01: 2008/BLĐTBXH: Chỉ được bố trí người từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ; đã qua đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, được huấn luyện an toàn có kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về huấn luyện an toàn, được chủ cơ sở cấp thẻ an toàn lao động và giao nhiệm vụ bằng văn bản vào vận hành bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng).
   Tại mục 8.1.3 quy định: Cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn về nghiệp vụ:
   + Việc cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề phải do cơ sở có chức năng thực hiện và phải tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước về dạy nghề.
   Kết luận: Có thể hiểu, người vận hành bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng) phải được đào tạo thường xuyên (chứng chỉ đào tạo) trở lên. Quản lý đào tạo trình độ sơ cấp thực hiện theo Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH, Quản lý đào tạo thường xuyên thực hiện theo Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH
   
   Xử phạt khi không được đào tạo và cấp chứng chỉ mà vận hành bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng)?
   Tại Khoản 3, Điều 24, Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi vi phạm một trong các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (trong đó có hành vi vận hành bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng) mà không qua đào tạo).
 
5. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3 và cấp thẻ an toàn cho người vận hành bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng)
   Tại mục 5.1.8 của QCVN 01: 2008/BLĐTBXH quy định: Chỉ được bố trí người từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ; đã qua đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, được huấn luyện an toàn có kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về huấn luyện an toàn, được chủ cơ sở cấp thẻ an toàn lao động và giao nhiệm vụ bằng văn bản vào vận hành bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng).
   Việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3 và cấp thẻ an toàn cho người vận hành bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng) thực hiện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CPNghị định 140/2018/NĐ-CP và Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH.
   
   Xử phạt khi không huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn cho người vận hành bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng)?
   Không huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn cho người vận hành bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng) bị phạt từ 5 - 50 triệu đồng (tùy theo số lượng người lao động) tại Điều 25 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
6. Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng) cần lưu giữ
   Theo QCVN 01: 2008/BLĐTBXH và QTKĐ: 07 - 2016/BLĐTBXH: Ngoài các giấy tờ từ mục 1 đến mục 5 của bài viết, hồ sơ về bình chịu áp lực cần lưu trữ thêm gồm:
   - Hồ sơ lý lịch, bản vẽ
   - Hồ sơ xuất xưởng
   - Hồ sơ lắp đặt
   - Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có).
   - Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra,...
   
   Xử phạt khi không lưu trữ hồ sơ đầy đủ về bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng)?
   Không lưu trữ hồ sơ đầy đủ về bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng) thì bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
7. Hiệu chuẩn nhiệt nồi hấp tiệt trùng
   Nhằm theo dõi, kiểm soát nhiệt độ bên trong nồi hấp, chúng ta cần hiệu chuẩn nhiệt để đánh giá nhiệt độ bên trong như thế nào cũng như đánh giá toàn diện khả năng diệt khuẩn cùa nồi hấp. 
     
   Trên đây là các nội dung quản lý bình chịu áp lực (nồi hấp tiệt trùng) theo QCVN 01: 2008/BLĐTBXH và các văn bản phát luật có liên quan.
 
                                                                         KS. Đinh Văn Đông – Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3

CÁC TIN KHÁC:
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
  |  
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh